• head_banner_01

خدمات

خدمات

1- PROJECT EPC SERVICES

2- ارتقاء خط تولید

3- صرفه جویی در مصرف برق

4- تصفیه و صرفه جویی در آب

5- بازیابی گرما و تولید برق

6- نظافت و تجدید گاز

7- صرفه جویی در هزینه های تولید

8- صرفه جویی در مصرف مواد اولیه

9- آموزش تکنسین و مدیریت